PRIVACYVERKLARING


Advocatenkantoor van Tour, Van Tour Advocatuur en Van Tour Mediation zijn de handelsnamen van mr. P. van Tour, gevestigd te (3015 GM) Rotterdam aan de Karl Weisbardstraat 181.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle personen van wie wij in het kader van onze (juridische) dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan:

§ (potentiële) cliënten[1];

§ (zakelijke) relaties;

§ derden, niet zijnde cliënten, wiens gegevens worden en/of zijn opgenomen in de dossiers die bij ons in behandeling zijn[2];

§ personen werkzaam bij of voor ons;

§ sollicitanten;

§ bezoekers van de websites;  en

§ personen die anderszins met ons in contact treden.

De aard van onze dienstverlening (advocatuur & mediation) brengt mee dat wij tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden, of daaraan voorafgaand,  persoonlijke (en vaak gevoelige) informatie ontvangen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken persoonsgegevens die door een betrokkene op eigen initiatief aan ons zijn verstrekt of anderszins door ons in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, al dan niet via derde partijen, waaronder wederpartijen, rechtsbijstandverleners en ketenpartners, of die via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij zo min mogelijk gegevens van zo min mogelijk betrokkenen verwerken. [3] 

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken[4].  

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- het verlenen van (juridische) diensten.

- het voeren van (gerechtelijke) procedures.       

- innen van declaraties en doen van betalingen.

- verwijzing.

- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

- communicatie met betrokkenen.

- werving en selectie (sollicitatie).

- het analyseren van het gebruik van de websites om deze te verbeteren;

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting.

- uitvoering van een overeenkomst.

- verkregen toestemming van betrokkene(n).

- gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het doorbetalen van ontvangen derdengelden, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij, maar ook het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

In onze Algemene Voorwaarden hebben wij opgenomen dat een zaaksdossier na afsluiting minimaal vijf jaren wordt bewaard. . Na afloop van de bewaartermijn zal het zaaksdossier vernietigd worden tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een langere bewaartermijn[5]. De maximale bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan twintig jaren.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht  en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: admin@advocaatvantour.nl.

Aanpassing privacyverklaring

Wij hebben het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze verklaringen worden op onze website(s) gepubliceerd.

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met mr. P. van Tour op 010-4116626.

Deze verklaring is laatstelijk op 19 april 2020 vastgesteld. 


[1] Indien van toepassing tevens de (wettelijke) vertegenwoordigers of gemachtigden.


[2] Wederpartijen, slachtoffers, getuigen, deskundigen, verbalisanten, officieren van justitie, rechters, etc.


[3] Zie artikel 5 van de AVG, EU Verordening 2016/679  waarin wordt bepaald dat “de persoonsgegevens toereikend [moeten] zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”)”.


[4] Zie artikel 4 van de AVG, EU Verordening 2016/679 voor de definitie van ‘persoonsgevens’ en ‘verwerken’.


[5] Voor de financieel-administratieve stukken geldt in ieder geval een (fiscale) bewaartermijn van zeven jaren. Daarnaast kunnen een of meer stukken langer worden bewaard indien wij deze gegevens (mogelijk) nodig zullen hebben voor de inning van een openstaande vordering bij de cliënt/opdrachtgever of een verweer tegen een (toekomstige) aansprakelijkheidsstelling voor een beroepsfout.